اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي - مصوب 1374/07/09معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي
مصوب 1374,07,09

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 7141/42/1 مورخ 28/6/1374 وزارت كشور و در اجراي مواد (3)، (6) و (7) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و به استناد ماده (13) قانون مذكور تصويب نمودند:

الف : دهستان ليلان شمالي به مركزيت روستاي طورآغاي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 000/250/1 پيوست ايجاد و تاسيس شود.
1 ـ طورآغاي 2 ـ بايرام كندي 3 ـ قربان كندي 4 ـ داش بلاغ 5 ـ شورجه طورآغاي 6 ـ هيپك بلاغي 7 ـ قوش قيه 8 ـ بابا قاضي 9 ـ قوزلو 10 ـ قوش بلاغ 11 ـ آرپادرسي 12 ـ زمان آباد 13 ـ قاشق چي 14 ـ حوري لر 15 ـ تازه كند حوري لر

ب : نام دهستان ليلان به ليلان جنوبي تغيير يابد.

ج : بخش ليلان به مركزيت روستاي ليلان در محدوده دهستانهاي ليلان جنوبي و ليلان شمالي مطابق نقشه 000/250/1 پيوست ايجاد و تاسيس شود.

د : شهرستان ملكان به مركزيت شهر ملكان از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجان شرقي ايجاد و تاسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر ملكان متشكل از دهستانهاي :گاودول مركزي ، گاو دول غربي و گاو دول شرقي .
2 ـ بخش ليلان

اين تصويبنامه در تاريخ 22/7/1374 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور