نامه اصلاحي ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) - مصوب 1395/12/14

نامه اصلاحي ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
مصوب 1395,12,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

پايان اعتبار اين قانون با توجه به قانون اصلي تا تاريخ 1401/02/06،‌ تعيين شده بود كه با توجه به بند (ن) تبصره 1 «قانون بودجه سال 1401 كل كشور» مصوب 1400/12/25،‌ قانون برنامه ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در سال 1401 تمديد شده است،‌ لذا پايان اعتبار با توجه به قانون اخير تعيين شده است.
*)با توجه به محدوديت زمان اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وضعيت موقت مي باشد.
*)تاريخ اجراي اين قانون برابر با تاريخ قانون اصلي ميباشد.
*)تاريخ تصويب برابر با تاريخ قانون اصلي ميباشد.
*)لازم به ذكر است "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)" در تاريخ 1395/12/21 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تأييد ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

پيرو نامه شماره 105986 /104 مورخ 25 /12 /1395 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه زير در مورد ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) كه به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به شرح ذيل ابلاغ مي شود.
ماده 30- دولت مكلف است بررسي هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجراء نمايد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني