نامه اصلاحي ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) - مصوب 1395/12/14معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

نامه اصلاحي ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
مصوب 1395,12,14

پيرو نامه شماره 105986 /104 مورخ 25 /12 /1395 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه زير در مورد ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) كه به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به شرح ذيل ابلاغ مي شود.
ماده 30- دولت مكلف است بررسي هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجراء نمايد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني