تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كليبر - مصوب 1389/09/07معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان كليبر
مصوب 1389,09,07

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/9/7‏بنا به پيشنهاد شماره 1/4/42/111195 ‏مورخ 1389/7/24 ‏وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 ‏- تصويب نمود:

‏الف – روستاها، مزارع و مكانهاي قشلاق صومعه، حسنعلي كدخدالو، قشلاق ازبك و قشلاق شاه ولي مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" مي باشد از دهستان قشلاق بخش آبش احمد شهرستان كليبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خدا آفرين همين شهرستان الحاق مي گردد.

‏ب - دهستان گرمادوز شرقي به مركزيت روستاي محمودآباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه ‏250000: 1پيوست كه تأييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" مي باشد، در تابعيت بخش خدا آفرين شهرستان كليبر ايجاد مي گردد.
1 ‏- محمودآباد 2 ‏- قورتلجه سفلي 3 ‏- قورتلجه عليا 4- قشلاق قلي بيگلوعليا 5- قشلاق قلي بيگلو سفلي 6- قشلاق خاج لطفعلي 7 ‏- ايري بوجاق 8 ‏- خلف بيگلوي سفلي 9 ‏- خلف بيگلوي عليا 10 ‏- قشلاق داغلو -11 قشلاق شاه بنده 12 ‏- قشلاق مددلو 3 ‏1 - حسن قشلاقي 14 -‏ آق قشلاق 15 ‏- حسن قشلاقي كنگرلو16 ‏- انبار جهاد عشاير 17- پاسگاه خلف 8‏1 - ديده باني پاسگاه 19 ‏- پاسگاه نظامي

تبصره - چنانچه روستا، مزرعه و مكاني غير از موارد ياد شده مشاهده شود يا در آينده به وجود آيد، در تابعيت دهستان مذكور خواهد بود.

‏پ - نام دهستان گرمادوز به گرمادوز غربي تغيير مي يابد.

‏ت - بخش گرمادوز به مركزيت روستاي لاريجان از تركيب دهستانهاي گرمادوز شرقي و گرمادوز غربي در تابعيت شهرستان كليبر ايجاد مي گردد.

‏ث - بخش منجوان به مركزيت روستاي عاشقلو از تركيب دهستانهاي منجوان شرقي، منجوان غربي و ديزمار شرقي در تابعيت شهرستان كليبر ايجاد مي گردد.

‏ج - شهرستان خداآفرين به مركزيت شهر خمارلو از تركيب بخشهاي زير ايجاد مي گردد:
1- ‏ بخش مركزي از تركيب دهستانهاي كيوان و بسطاملو
2- ‏بخش گرمادوز
3- ‏بخش منجوان

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور