‌ايجاد و تشكيل تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانها در شهرستان ميناب تابع استان هرمزگان - مصوب 1366/02/02معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1366 بنا به پيشنهاد شماره 53/5/1/9429 مورخ 9/12/65 وزارت كشور باستناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب تير ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي ماده 3 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده 31 آئيننامه اجرائي قانون مذكور مصوب‌مهر ماه 1363 تصويب نمودند:

صويبنامه راجع به تعاريف و ضوابط تقسيمات در شهرستان ميناب


مصوب 1366,02,02

در شهرستان ميناب تابع استان هرمزگان تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانهاي زير در محدوده جغرافيائي معين مطابق با كروكي و نقشه‌هاي000/250/1 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيئت وزيران است بشرح زير ايجاد و تشكيل گردد:

1 - دهستان آب‌نما

‌بمركزيت روستاي خراجي مشتمل بر 43 روستا، مكان و مزرعه به اسامي زير:

1 - پودن، 2 - پارخ، 3 - دي‌ماتون، 4 - تيغ سيفد، 5 - تري درگان، 6 - كهنوج بالا، 7 - اسپيري، 8 - پي‌شك، 9 - ده كار، 10 - شمي‌لو، 11 - دشتو، 12 -‌كنگوييه، 13 - پركوه، 14 - فربوري، 15 - سرجوئيه، 16 - غيبي، 17 - آسياب، 18 - گشوئيه، 19 - كهنشوييه، 20 - خراجي، 21 - خطيف، 22 - كميز، 23- خيرآباد (‌فخرآباد)، 24 - ترك، 25 - برنطين، 26 - كهنوشتري، 27 - برجك، 28 - برجكان، 29 - زرد شمع، 30 - بليچ، 31 - دستگرد، 32 - جغين، 33 -‌ چراغ‌آباد نوني، 34 - گرشمو، 35 - كلاتو، 36 - چگان، 37 - كاريز، 38 - قلمي، 39 - استخرو، 40 - وزيري، 41 - آبگردان، 42 - پلنگان، 43 - گلستان.

2 - دهستان بندزرك

‌بمركزيت روستاي بندزرك كهنه مشتمل بر 54 روستا، مكان و مزرعه به اسامي زير:

1 - گرگان، 2 - سرشيف، 3 - آل مهتران، 4 - سرچاهان، 5 - كهنه شهر، 6 - سمسيلي، 7 - نريكند، 8 - ريگو، 9 - كنار اسماعيل، 10 - بن بست، 11 -‌رضايي، 12 - مغيري، 13 - غنك، 14 - چه‌كار، 15 - كميل، 16 - ميسكن، 17 - گلوخ كلم، 18 - جنگان، 19 - سنكگي، 20 - سرمست، 21 - جوشكي،22 - قادرخواني، 23 - طالوار، 24 - محمودي، 25 - كش‌قلمان، 26 - سلماني، 27 - گودو، 28 - كش قلمان پايين، 29 - خشك‌آباد، 30 - چاه خواه، 31 - ‌گرازو، 32 - بند زرك كهنه، 33 - بند زرك نو، 34 - كولع كاشي، 35 - بلبلي بالا، 36 - بلبلي پايين، 37 - درباغ، 38 - كردر (‌كم‌در)، 39 - تم خواجه بهمني،40 - كلوت، 41 - زهوكي، 42 - ركن‌آباد، 43 - دودو، 44 - تربي‌شاهي، 45 - شيخوئير، 46 - سولقان، 47 - پولاد قاسمي، 48 - رضا علي‌چي، 49 -‌باغگلان، 50 - گورزانك، 51 - كمالي، 52 - تم بلوچي، 53 - تي‌بي‌تي، 54 - دماغ زيگه.

3 - دهستان بماني

‌بمركزيت روستاي كوهستك مشتمل بر 23 روستا، مكان و مزرعه به اسامي زير:

1 - زمين‌ملا، 2 - دودر، 3 - كنارجو، 4 - شاهمرادي، 5 - محليان، 6 - روتان، 7 - گچينه، 8 - سرگلم، 9 - پالور، 10 - بند كهور، 11 - كوهستك، 12 -‌بماني، 13 - واداشت، 14 - لبئي، 15 - پاتل، 16 - گردور، 17 - كندال، 18 - مفسان، 19 - كلاوي، 20 - داهي‌كند، 21 - دهلي، 22 - جومحله، 23 -‌كريان.

4 - دهستان بندر

‌بمركزيت روستاي بندر مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - آبدوئي، 2 - ميهاكن، 3 - شگون، 4 - پاكوه، 5 - سرتنگ دموك، 6 - كينگواش، 7 - سرتنگ، 8 - ساساني، 9 - دموك، 10 - خواجه ريحان، 11 - گودو،12 - سرگريك، 13 - بيدرييسي، 14 - بنوشك، 15 - سياكهور، 16 - درليمو، 17 - چاهك، 18 - مع خاتون، 19 - كاكن، 20 - بن‌شر، 21 - علي‌آباد، 22 -‌سرگرو، 23 - ساتج‌كان، 24 - آب محنت، 25 - چاه‌انبه، 26 - مشكاالدين، 27 - گيلكي، 28 - مرز، 29 - ساتج، 30 - تلال، 31 - درگز، 32 - كم‌كلات، 33 -‌ درانار، 34 - جاشو، 35 - چاه خاور، 36 - كهنك چاه خاور، 37 - تيع سياه، 38 - درانار، 39 - هنگر، 40 - قلمان رويدر، 41 - خائن، 42 - صادر، 43 -‌شميلي، 44 - چاه‌چنان، 45 - بندر، 46 - شهري‌شك، 47 - درپرن، 48 - شهراندك، 49 - چراك، 50 - پاتل گورگداري، 51 - كم‌ترگو، 52 - درجك، 53 -‌گنبد سرخ، 54 - ميرهزار، 55 - بي‌گوهر، 56 - شيريش، 57 - تگرگ، 58 - كلاتك تم بابل، 60 - چرت‌بني.

5- دهستان بيابان

‌بمركزيت روستاي گونمردي مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مكان بشرح زير:

1 - منگلي، 2 - بيريزك، 3 - هرنگان، 4 - مع سيدان، 5 - گرگوشكي، 6 - مع كرمداد، 7 - بصره، 8 - سيكوئي، 9 - فش‌گشو، 10 - سلمه‌اي، 11 - زرآباد،12 - ددي، 13 - ماردان، 14 - كرتان، 15 - خيري، 16 - موقضي، 17 - گناري، 18 - محرق، 19 - كهورچران، 20 - داتبي، 21 - سول جامك، 22 - بازگرد،23 - گزپير، 24 - پكوه، 25 - عاشقان، 26 - گونمردي، 27 - گاراندهو، 28 - مستو، 29 - مع‌كنار، 30 - گز، 31 - مهماني، 32 - ديودان، 33 - گوجك، 34 -‌گرايك، 35 - پاراف، 36 - سرزه، 37 - كلموئي، 38 - دل‌آسا، 39 - گزان‌بزين، 40 - گوشگي، 41 - گدوبالا، 42 - گدوپايين، 43 - سورگي.

6 - دهستان تياب

‌بمركزيت روستاي تياب مشتمل بر 17 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - كلاهي، 2 - مازغ بالا، 3 - مازغ پايين، 4 - كمز، 5 - دهو، 6 - چلوگاوميشي، 7 - ماشهران، 8 - محمودشاهي، 9 - دلالون، 10 - سرباران، 11 - باغوني،12 - جوزان، 13 - ماه‌خاتوني، 14 - سبهتي، 15 - حاجي‌آباد، 16 - نخل ابراهيم، 17 - تياب.

7 - دهستان حومه

‌بمركزيت روستاي حكمي مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - حنائي سرريگان، 2 - سرريگان، 3 - كليبي، 4 - كلو، 5 - احمدآباد كليبي، 6 - درخانه سفلي، 7 - پازيارت، 8 - سركنتگان، 9 - ماكبان، 10 - ميرآباد، 11- محسن‌آباد، 12 - رنگان، 13 - ميانشهر، 14 - پشته‌آزادگان، 15 - پشته‌مهنو، 16 - پايين‌شهر تمبك، 17 - حاجي عباسي، 18 - سلماني، 19 - عظيم‌آباد،20 - بازياري، 21 - سركم، 22 - بهمني، 23 - جانشيني، 24 - پشته علي‌آباد، 25 - شهوارپالور، 26 - شهوار، 27 - شركت سيويل، 28 - كنتكان، 29 -‌احمدآباد، 30 - پل بصره، 31 - شهمرادي، 32 - شمجو، 33 - قاسم جلالي، 34 - لرد منجلي، 35 - خواجه شمسي، 36 - قطاران، 37 - فخرآباد، 38 -‌كلنتان، 39 - دهوسطي، 40 - تم‌بانو، 41 - نصرايي، 42 - ملاجماتي، 43 - محمودي، 44 - تم‌گوهر، 45 - تم رييسي، 46 - تم بساط، 47 - طالاواز، 48 -‌محمدمحسني، 49 - زهرايي، 50 - گلشوار، 51 - ملاحسيني، 52 - شاه منصوري، 53 - حكمي، 54 - شيخي، 55 - بليلي، 56 - پايين شهر تمبك.

8 - دهستان در پهن

‌بمركزيت روستاي در پهن مشتمل بر 62 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - چاسي، 2 - كرزني، 3 - هوارك، 4 - شهربالا (‌اسلام‌شهر)، 5 - دشت هويزه، 6 - نان‌خوري، 7 - دهيچ، 8 - كني سياه دوران، 9 - هنسي، 10 - اسفندو،11 - اشكوت اسفند، 12 - هنگمي، 13 - آزيره، 14 - لاسك، 15 - تمرسو، 16 - گچك احمد، 17 - سركم باز، 18 - كلاتو، 19 - گورخورشك، 20 -‌هنچك، 21 - سركهنان داوري، 22 - داوري، 23 - در بالا، 24 - درخ كلوچ، 25 - تركي، 26 - در موت، 27 - آب شيرين، 28 - محمويي پايين، 29 -‌محمويي بالا، 30 - براكوه، 31 - گستاهك، 32 - شيكوه، 33 - دستگرد شيكوه، 34 - پرزن، 35 - آنرت، 36 - گشيراز، 37 - بن‌كرم، 38 - درجادون، 39 -‌آبگردر، 40 - سرشم، 41 - كشپيري، 42 - بن‌در، 43 - اورنر، 44 - نز، 45 - بند سفيد، 46 - كواجگ‌بن‌در، 47 - دون، 48 - كوهي، 49 - سركهناب، 50 -‌بانز، 51 - سرتنگ، 52 - صحراي گرگر (‌ دشت‌آزادگان)، 53 - كوئيلو، 54 - در پهن، 55 - بن ماني، 56 - گودي، 57 - رپ كا، 58 - سرگجك، 59 - هنخ، 60- موز، 61 - تمبو، 62 - ده قلمان.

9 - دهستان رودخانه

‌بمركزيت روستاي زيارتعلي مشتمل بر 94 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - پله‌اي، 2 - كم‌كردان، 3 - كرت، 4 - چرميان، 5 - چيلكي، 6 - جنت‌آباد، 7 - ماشنگي، 8 - دهنو، 9 - تلمان، 10 - ابراهيم‌عالي، 11 - چيل‌بنان، 12 -‌گورگزي، 13 - سركهنان، 14 - پاكم عليا، 15 - پاكم سفلي، 16 - كلغرآباد، 17 - سنگ‌بند، 18 - سرزه عليا، 19 - دره دختران، 20 - چاه كناري، 21 - چاه‌صفر، 22 - چاه پوده، 23 - چاه انقلاب، 24 - چاه حسيني، 25 - چاه نو، 26 - چاه تيره، 27 - چاه شهداد، 28 - چاه گنج‌علي، 29 - گست گيش، 30 -‌سرگشت عليا، 31 - سرگشت سفلي، 32 - نورآباد، 33 - پي‌چمان، 34 - دهيدي، 35 - مريم‌آباد، 36 - عزيزآباد، 37 - علي‌آباد، 38 - كندر، 39 - ده پيرنگام،40 - بندر حيدر عباس، 41 - ده كوري، 42 - ده‌گين، 43 - ميرآباد، 44 - قلعه دژ، 45 - سعيدآباد، 46 - جعفرآباد، 47 - عباس‌آباد، 48 - احمدآباد، 49 -‌رستم‌آباد، 50 - شيتو، 51 - چيل‌آباد، 52 - مسافرآباد، 53 - گرزآباد، 54 - احمدآباد، 55 - علي‌آباد، 56 - چاه نوري، 57 - كريم‌آباد، 58 - چاهك، 59 -‌محمدآباد، 60 - سركردكان، 61 - قنبرآباد، 62 - باجاني، 63 - حسين‌آباد، 64 - مختارآباد، 65 - مرادآباد، 66 - درمكو، 67 - احمدآباد، 68 - سنگ سفيد،69 - مرادآباد ماركي، 70 - چاهو، 71 – زيارتعلي، 72 - ده شوري، 73 - پيرجلون، 74 - آب تاريكان، 75 - نخل مردپير، 76 - قتوري، 77 - سرزه سفلي، 78- بند نوروز، 79 - بيدن، 80 - منچر، 81 - نخل دختران، 82 - پيروني، 83 - بهادرك، 84 - عباس‌آباد، 85 - دهليان، 86 - سركم، 87 - علي‌آباد، 88 -‌چيرم‌آباد، 89 - هرموزر رهبران، 90 - نيم‌كار، 91 - رهران، 92 - خودروگان، 93 - جگري، 94 - زمينان.

10 - دهستان سندرك

‌بمركزيت روستاي سندرك مشتمل بر 63 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - سياه كافر، 2 - نومارك، 3 - قلمان حسن، 4 - گورچاكو، 5 - اره‌كن، 6 - درگ، 7 - پشت گشاد، 8 - انبارك قلمان، 9 - دويري (‌دبي‌ري)، 10 - كره زن، 11- ده زيارتان، 12 - بن‌زير، 13 - جتان، 14 - دراك، 15 - كاموج، 16 - كيوكان، 17 - پيزكن، 18 - جك‌بر، 19 - اوترنگ، 20 - گناس، 21 - بهان، 22 -‌نوتريل، 23 - خورده‌وي، 24 - انبارك، 25 - توسك، 26 - مغ‌بارم، 27 - چايلاتي، 28 - پهناب، 29 - شريوم، 30 - بوتك، 31 - بنك عليا، 32 - گور‌عمك، 33 - بنك سفلي، 34 - گنان، 35 - هنگن اسماعيل، 36 - سركم بهان، 37 - پنتوكن، 38 - سول، 39 - دربرسن، 40 - درحون، 41 - سيت، 42 -‌كلنگار، 43 - چراغ سوزان، 44 - درد ميلان، 45 - كشهران، 46 - لور، 47 - دربنگان، 48 - پيشان‌لكي، 49 - بنهكان، 50 - تمبو، 51 - لوراشكجن، 52 -‌گونر، 53 - آرنگو بالا، 54 - آرنگو، 55 - سندرك، 56 - سرمازغ، 57 - دهن‌دران، 58 - كلوسريكي، 59 - ترلون، 60 - گرو، 61 - درگلو، 62 - كهورجاير، 63- شيوه‌آي.

11 - دهستان سيريك

‌بمركزيت روستاي سيزيك مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مكان باسامي زير:

1 - كردر، 2 - كلنگي، 3 - تومان‌راهي، 4 - دهور، 5 - ميشي، 6 - سيريك، 7 - شمجو، 8 - مغ شيخ، 9 - چالاكوه، 10 - كنكي، 11 - بيلايي، 12 -‌طاهروبي، 13 - سرخور طاهرويي، 14 - گروك، 15 - كناردان، 16 - بنداران، 17 - زيارت حسين‌آباد، 18 - زيارت، 19 - دميجوك، 20 - سرآورد.

12 - دهستان فاراياب

‌بمركزيت روستاي بيكاه مشتمل بر 112 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - ده گلكن، 2 - بيكاه، 3 - سركم، 4 - سكل، 5 - اسلام‌آباد، 6 - رگو، 7 - ده‌سنگي، 8 - حاجي‌آباد، 9 - زنگيان، 10 - سروكي، 11 - مازغ، 12 -‌زردگردبال، 13 - چغان، 14 - تم‌گردي، 15 - سنگ‌كشكو، 16 - تنگ‌رود، 17 - فرياب، 18 - اسپرميشان، 19 - مراكز پايين، 20 - مراكز بالا، 21 - نشتيز، 22- صحرارود، 23 - گروه، 24 - كوه سفيد، 25 - اسپيري، 26 - درجم، 27 - پاسرخ، 28 - كلموئي، 29 - گرم، 30 - چغان‌جان، 31 - تم‌بانو، 32 - سربند، 33- گدار خاروك، 34 - تم‌كناري، 35 - خاربچگان، 36 - نورگو، 37 - ده‌گز، 38 - پربي، 39 - مسينان، 40 - كنوال، 41 - پايران، 42 - شيريكي، 43 - پودنو،44 - گزچشمه، 45 - تياب بالا، 46 - تياب‌پايين، 47 - گلمان، 48 - دهنو، 49 - پشت سفيد، 50 - مرهون، 51 - گلم شيرين، 52 - عالي زندك، 53 -‌راهدار، 54 - آل محمودي، 55 - حيدري، 56 - شورايي، 57 - غروتي، 58 - گلشوار، 59 - فلغلان، 60 - گاوكشي، 61 - چاه حسين، 62 - سيكم پيزكم، 63- ده گز، 64 - بادافشان بالا، 65 - عباس‌آباد، 66 - گودگريان، 67 - فولادي، 68 - سرخ‌كم، 69 - سياه‌تكان، 70 - كري‌دازان، 71 - چيزي بلويي، 72 -‌سرپشته، 73 - بادافشان پايين، 74 - سرآب بالا، 75 - سرآب پايين، 76 - ده‌يدنگ، 77 - چاه درو، 78 - كهورزار، 79 - سميلان، 80 - علي‌آباد، 81 - باغ بالا،82 - ده توك، 83 - سياه تكان، 84 - سياه تكان سرخ رز، 85 - سياه‌داريون، 86 - گروشولي، 87 - سياه كلوغان، 88 - معون سياه، 89 - سرخ زر، 90 -‌بچگان، 91 - گم عباس، 92 - كم‌آب‌سر، 93 - زيلو، 94 - چهارچكان، 95 - بشكردان، 96 - گيشان، 97 - ده انارو، 98 - بهادنگ، 99 - بندر مغان، 100 - ده‌خران، 101 - دازبزل، 102 - دازبز، 103 - دارخاروك، 104 - گودبچك، 105 - گمبر، 106 - قلمان كوران، 107 - گاندر، 108 - سيلكي، 109 - گهوران‌گرو، 110 - سنگ سفيد، 111 - سياه مغان پايين، 112 - سياه مغان بالا.

13 - دهستان كريان

‌بمركزيت روستاي كريان مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - گچك مراد (‌گچك قلمان)، 2 - قلات كافر، 3 - گچك دادعلي، 4 - هلائون، 5 - پانيان، 6 - كلات كافر، 7 - قلات عبدا...، 8 - برنزكي، 9 - فلات رستم،10 - قلمان مشهدي چراغ، 11 - بلغك، 12 - تختان، 13 - نودر، 14 - كهور، 15 - راونگ، 16 - ميرعمر، 17 - زرتوجي، 18 - كهوردان، 19 - گچك، 20 -‌پلنگ پشته، 21 - آهوگاني، 22 - پلنگي، 23 - گسمن، 24 - گشتارمو، 25 - پازيارت، 26 - لنگ، 27 - كريان، 28 - كوتك كلات، 29 - كوتك، 30 -‌كومنگ، 31 - حلوايي يك، 32 - حلوايي دو، 33 - حلوايي سه، 34 - چاه شور حلوايي.

14 - دهستان گوربند

‌بمركزيت روستاي گوربند مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - كالنگي، 2 - كالنگي (‌كله‌زدي)، 3 - محمد كمال‌آباد، 4 - حاجي خادمي، 5 - نوبند جديد، 6 - نوبند كهنه، 7 - دمشهر، 8 - مؤسسه كشاورزي گوربند، 9 -‌گوربند، 10 - تيرور، 11 - چاه‌شيرين، 12 - زيارت مولا، 13 - چاه اسماعيل، 14 - گيو، 15 - گيزندان، 16 - كهن‌دهلي، 17 - باغ سي‌سي، 18 - مدرغان.

15 - دهستان توكهور

‌بمركزيت روستاي هشت‌بندي مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:

1 - موسي ملكي، 2 - كوري، 3 - گل‌كل، 4 - آب‌سفيد، 5 - آباد امامزاده، 6 - اشكوه، 7 - كلات نظر، 8 - چراغ‌آباد، 9 - ناصرآباد، 10 - هشت‌بندي، 11 -‌كهتك، 12 - هامين، 13 - توكهور، 14 - چاه شريف، 15 - سرني، 16 - كهنان، 17 - راشك، 18 - درگز، 19 - مرز، 20 - كلكي، 21 - گرمك، 22 -‌كوه‌جنگا.

تبصره 1- هر گونه روستا، مزرعه و مكان كه قبلاً در تابعيت اين شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهاي تابعه و كروكيهاي مربوطه منظور نشده مادامي كه‌دهستان‌بندي در شهرستانهاي همجوار به اجرا در نيامده همچنان از لحاظ نظام اداري در تابعيت دهستان مربوط در اين شهرستان باقي خواهد بود.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است امكانات اجرائي اين مصوبه را در مورد دهستانهاي همجوار به شهرستانهاي ديگر در اولين فرصت فراهم نمايد.

تبصره 3- وزارت كشور موظف است امكانات اجرائي اين مصوبه را در مورد دهستانهاي همجوار با شهرستانهاي ديگر به جز فهرست اسامي نقاط مندرج در نقشه كروكي و‌ضميمه و در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده در آن بوجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.

ميرحسين موسوي - نخست‌وزير