بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 12 /06 /1402 در خصوص «نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 02 /03 /1400)»

مصوب 1402/06/19 سازمان امور مالياتي


شماره صفحه