بخشنامه بانك سپه درخصوص اصلاحيه بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت)

مصوب 1402/06/08 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه