مصوبه خزانه داري كل در خصوص ماده (9) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1401/12/21 خزانه داري كل كشور


نوع سند:

شماره صفحه