آيين نامه مالي موضوع ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه