الحاق نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به عنوان جز (ف) بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26 اسفند 1383

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه