قرار گرفتن مبالغي به صورت تملك دارايي سرمايه اي به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه