حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي مفروز و مجزي شده از 3577 و پلاك ثبتي 8741 فرعي از 3575 اصلي مفروز و مجزي شده از 6834 واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان دراستان سمنان واگذار شده از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه