اصلاح تبصره 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 107 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه