نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 36 تصويبنامه هيات وزيران كه در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده

مصوب 1401/12/14


شماره صفحه