تعديل مبالغ مندرج درماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند (ب) ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه