پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت با نظارت سازمان مديريت بحران بين كشاورزان آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه شهرستان مهران استان ايلام

مصوب 1401/12/10 واحد تدوين دفتر هيأت دولت


نوع سند:

شماره صفحه