نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي بر خط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري

مصوب 1401/12/13


شماره صفحه