مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درخصوص نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع بخش پاياني بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401

مصوب 1401/12/13 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي


نوع سند:

شماره صفحه