تصويب نامه راجع به تسويه مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق

مصوب 1401/10/21 هيات وزيران


شماره صفحه