بخشنامه خزانه داري كل درخصوص مكلف بودن دستگاه هاي اجرايي وام گيرنده از محل اعتبارات عمراني

مصوب 1401/10/26 خزانه داري كل كشور


شماره صفحه