مشاركت مدني در قالب شركت طرح ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه اي شهيد باهنر و شهيد رجايي مشهد با مشاركت شهرداري مشهد

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران


شماره صفحه