بخشنامه گمرك در خصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي پياز از 50% به 100% ارزش پايه صادراتي از تاريخ 17 دي 1401 تا پايان سال جاري

مصوب 1401/10/18 گمرك ايران


شماره صفحه