اصلاح رديف 5 جدول بند 1 تصويبنامه شماره 142134 /ت60529هـ مورخ 10 /8 /1401 با موضوع: (تامين اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماكن مسكوني شهري و روستايي و تأسيسات زيربنايي ناشي از وقوع سيل و آبگرفتگي اوايل مرداد ماه سال جاري )

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


شماره صفحه