تخصيص مبالغي اعتبار به منظور ساماندهي نقاط بحراني و تثبيت پايدارسازي مناطق و محورهاي مواصلاتي روستايي و بين شهري دچار زمين لغزش،‌ بازسازي راه ها و پل هاي آسيب ديده، احداث ديوار حفاظتي جوي هاي عميق (ترانشه ها) و ديواره رودخانه ها و تكميل و احداث سردهنه هاي زراعي به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران


شماره صفحه