بخشنامه گمرك در خصوص گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواري محصول شركت صنايع خودرو سازي مديران

مصوب 1400/07/17 گمرك ايران


نوع سند:

شماره صفحه