تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

مصوب 1400/05/03 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه