بخشنامه بانك مركزي درخصوص مفاد بندهاي 1 الي 3 بخش (ب) مصوبات هفتاد و يكمين جلسه مورخ 8 خرداد 1400 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا

مصوب 1400/03/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه