موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مكزيك با هواپيماي اختصاصي

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه