بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31

مصوب 1394/12/09 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه