خريد يك دستگاه خودروي سواري توليد داخل از محل اعتبارت مصوب به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مصوب 1402/06/12 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه