آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌

مصوب 1348/07/22 كميسيون مجلس سنا


نوع سند:

شماره صفحه