آيين نامه شماره 2368/ت 22623ك مورخ 27 /2 /1379 راجع به عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1378/09/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران تاريخ تصويب:1378/09/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:2368/ت 22623ك تاریخ ابلاغ:1379/02/27
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1379/03/19
شماره روزنامه رسمي:16090 تاریخ روزنامه رسمي:1379/03/03
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت