مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاريخ تصويب:1373/07/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:41571/ت92ك تاریخ ابلاغ:1373/08/21
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1373/09/16
شماره روزنامه رسمي:14483 تاریخ روزنامه رسمي:1373/08/30
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
رياست جمهوري

گیرندگان رونوشت