آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/10/03 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران تاريخ تصويب:1375/10/03
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:51866/ت 17992ك تاریخ ابلاغ:1376/02/31
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1376/03/28
شماره روزنامه رسمي:15219 تاریخ روزنامه رسمي:1376/03/12
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت