اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/09/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاريخ تصويب:1375/09/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:108859/ت16685ك تاریخ ابلاغ:1375/10/18
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1375/11/22
شماره روزنامه رسمي:15121 تاریخ روزنامه رسمي:1375/11/06
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
سازمان امور اداري و استخدامي
ديوان محاسبات
اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي
اداره كل حقوقي
اداره كل قوانين و مقررات كشور
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
دفتر هيأت دولت
روزنامه رسمي
دفتر رئيس قوه قضائيه