قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت

مصوب 1372/02/19 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی

نوع قانون:
قانون - عادي
مرجع تصويب:
مجلس شوراي اسلامي
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
3338
مرجع ابلاغ:
رئيس جمهور
شماره روزنامه رسمي:
14046
آخرین وضعیت:
معتبر
طبقه بندی:
ندارد
تاريخ تصويب:
1372/02/19
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1372/03/01
تاريخ اجرا:
1372/03/25
تاریخ روزنامه رسمي:
1372/03/09

دستگاه های مجری

  • سازمان امور اداري و استخدامي

گیرندگان رونوشت

  • اداره كل قوانين و مقررات كشور
  • دفتر رئيس قوه قضائيه
  • استانداريهاي سراسر كشور
  • روزنامه رسمي