قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


مشخصات کلی

نوع قانون:
قانون - عادي
مرجع تصويب:
كميسيون مشترك مجلسين
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
8368
مرجع ابلاغ:
نخست وزير
شماره روزنامه رسمي:
3071
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
ندارد
تاريخ تصويب:
1334/04/11
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1334/05/21
تاريخ اجرا:
1334/06/13
تاریخ روزنامه رسمي:
1334/06/02

دستگاه های مجری

  • وزارت كشور
  • وزارت دادگستري

گیرندگان رونوشت