قانون خدمت وظيفه عمومي

مصوب 1363/07/29 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1363/07/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:63604 تاریخ ابلاغ:1363/08/16
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1363/09/08
شماره روزنامه رسمي:11569 تاریخ روزنامه رسمي:1363/08/22
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت