بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 6 -201 مورخ 12 /06 /1402 در خصوص «نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 02 /03 /1400)»

مصوب 1402/06/19 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
سازمان امور مالياتي
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
210/40228/د
مرجع ابلاغ:
سازمان امور مالياتي
شماره روزنامه رسمي:
ندارد
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
ندارد
تاريخ تصويب:
1402/06/19
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1402/06/19
تاريخ اجرا:
تاریخ روزنامه رسمي:

دستگاه های مجری

گیرندگان رونوشت