نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ف) و جزء 4 بند (ل) و تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

مصوب 1402/06/12


مشخصات کلی

نوع قانون:
رأی/نظر -
مرجع تصويب:
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
مرجع ابلاغ:
شماره روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
تاريخ تصويب:
1402/06/12
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
تاريخ اجرا:
تاریخ روزنامه رسمي:

دستگاه های مجری

گیرندگان رونوشت