بخشنامه گمرك در خصوص تشخيص و اقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني

مصوب 1402/06/18 گمرك ايران


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
گمرك ايران
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
13982460
مرجع ابلاغ:
گمرك ايران
شماره روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
تاريخ تصويب:
1402/06/18
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1402/06/18
تاريخ اجرا:
تاریخ روزنامه رسمي:

دستگاه های مجری

گیرندگان رونوشت