بخشنامه بانك سپه درخصوص اصلاحيه بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت)

مصوب 1402/06/08 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
3/1402/288
مرجع ابلاغ:
مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
شماره روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
تاريخ تصويب:
1402/06/08
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1402/06/08
تاريخ اجرا:
تاریخ روزنامه رسمي:

دستگاه های مجری

گیرندگان رونوشت