مصوبه بيمه مركزي درخصوص آيين نامه اجرايي شماره 103 قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسئوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ( كارت سبز) مبني بر تغيير ساختار فعلي دفتر ايراني كارت سبز و نحوه اداره آن

مصوب 1402/06/07 شوراي عالي بيمه


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
شوراي عالي بيمه
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
1402/100/85936
مرجع ابلاغ:
رئيس شوراي عالي بيمه
شماره روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
تاريخ تصويب:
1402/06/07
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1402/06/07
تاريخ اجرا:
تاریخ روزنامه رسمي:

دستگاه های مجری

گیرندگان رونوشت