مصوبه خزانه داري كل در خصوص ماده (9) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1401/12/21 خزانه داري كل كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:خزانه داري كل كشور تاريخ تصويب:1401/12/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:53/263047 تاریخ ابلاغ:1401/12/21
مرجع ابلاغ:خزانه داري كل كشور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت