آيين نامه مالي موضوع ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/12/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:235472/ت60702 هـ تاریخ ابلاغ:1401/12/20
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت