الحاق مجوز ضريب بازيافت سي و پنج درصد مبني بر بند (پ) ماده (2) شرايط عمومي ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع بند(2) تصويبنامه شماره 69978/ت53421هـ مورخ 10 شهريور 1395

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/12/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:235230/ت59733 هـ تاریخ ابلاغ:1401/12/20
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت