حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي مفروز و مجزي شده از 3577 و پلاك ثبتي 8741 فرعي از 3575 اصلي مفروز و مجزي شده از 6834 واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان دراستان سمنان واگذار شده از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1401/12/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:235189/ت60938 هـ تاریخ ابلاغ:1401/12/20
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت