بخشنامه خزانه داري كل درخصوص اجراي شيوه نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 15492/ت59748 ه مورخ 4 ارديبهشت 1401

مصوب 1401/12/16 خزانه داري كل كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:خزانه داري كل كشور تاريخ تصويب:1401/12/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:53/260579 تاریخ ابلاغ:1401/12/16
مرجع ابلاغ:خزانه داري كل كشور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت