نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعداد 36 تصويبنامه هيات وزيران كه در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده

مصوب 1401/12/14


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1401/12/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت