پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت با نظارت سازمان مديريت بحران بين كشاورزان آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه شهرستان مهران استان ايلام

مصوب 1401/12/10 واحد تدوين دفتر هيأت دولت


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:واحد تدوين دفتر هيأت دولت تاريخ تصويب:1401/12/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:231811/ت60984 هـ تاریخ ابلاغ:1401/12/14
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت