مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درخصوص نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع بخش پاياني بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401

مصوب 1401/12/13 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاريخ تصويب:1401/12/13
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:80/257118 تاریخ ابلاغ:1401/12/13
مرجع ابلاغ:وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت